Územní plánování podle nového stavebního zákona

Tradice územního plánování a jeho právní  úprava vychází ze zkušenosti, že změny prováděné v uspořádání území a na jednotlivých pozemcích mají vždy vliv na širší okolí, jeho kvalitu mohou významně ovlivnit a jsou i na ní závislé.

Obecně je princip územního plánování výrazem potřeby společnosti usměrňovat nakládání s územím a s jeho částmi a chránit přitom veřejné zájmy. Jde o klíčový prvek rozvoje území, pričemž důsledky nedostatečného zvládnutí role orgánu územního plánování negativním způsobem ovlivní nejen vzhled prostředí a fungování jeho složek, ale především se promítá do psychické pohody bydlení osob v daném území. Přičemž ne vždy umí obce a města vývoj v této oblasti v dostatečné míře regulovat. Příkladem jsou mnohdy účelové a nekoordinované změny územních plánů na objednávku investorů velkoplošných prodejen a skladových areálů, které směřují ve stále větším množství z velkých urbanistických sídel do menších měst.

Chráníme nezastavené území
Podstatnou změnou přístupu v rozhodování o území je podle nového zákona diferenciace procesních postupu v zastavěném a nezastavěném území a přísná ochrana nezastavěného území. Změna vymezení zastaveného území bude zásadně možná jen prostřednictvím územního plánu po komplexním zhodnocení využití dosavadních zastavitelných ploch a požadavků na nové zastavitelné plochy. Jedině v zastaveném území a ve vymezených zastavitelných plochách je možné uplatnit zjednodušující postupy při umisťování a povolování staveb.

Priority územního rozvoje
Nový stavební zákon upravuje nový koncepční celorepublikový nástroj územního plánování, kterým je politika územního rozvoje, jež stanoví priority územního rozvoje v celorepublikových, ale rovnež v mezinárodních souvislostech. Politika územního rozvoje je strategickým nástrojem koordinace tvorby krajských územně plánovacích dokumentů a je závazná pro územně plánovací činnost krajů i obcí.

Plánovací politika
Velmi významná je zákonem stanovená aktualizace politiky územního rozvoje, která má zajištovat kontinuální územně plánovací činnost státu. Součástí politiky územního rozvoje, stejně tak jako územně plánovací dokumentace, je její vyhodnocení z hlediska vlivu na udržitelný rozvoj, vcetně vyhodnocení vlivu na životní prostředí, které je prováděno postupem podle stavebního zákona.

Informace pro všechny
Předpokladem úspešného a efektivního rozhodování o území je dostupnost garantovaných a aktualizovaných informací o území. V rámci územně plánovacích podkladů je upraven nový nástroj – územně analytické podklady, které obsahují jak zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, tak vyhodnocování udržitelného rozvoje a problému území, které je nutno řešit územně plánovací dokumentací. K vytváření územně analytických podkladů, které budou na úrovni obcí s rozšířenou působností a na úrovni krajů, slouží řada založených povinností o poskytování informací, ukládaných orgánům veřejné správy, ale také vlastníkům dopravní a technické infrastruktury. Systém územně analytických podkladů, který bude ze zákona aktualizován každé dva roky, nabídne potřebné informace o území nejen orgánům územního plánování a dalším orgánům veřejné správy, ale také investorům a veřejnosti.

(red)
Foto: archiv redakce 

 

Napsat komentář