Rozdíly v kvalitě a energetické výtěžnosti zdrojů tepla pro tepelná čerpadla

Tradičním primárním zdrojem energie pro tepelná čerpadla jsou geotermální vertikální vrty a zemní plošné kolektory.

V ČR jsou vrty pro tepelná čerpadla nejrozšířenějším způsobem získávání geotermální nízkopotencionální energie. I přes svoji vyšší pořizovací cenu většinu investorů přesvědčí fakt, že jde o zdroj absolutně nezávislý na vlivu počasí. Další nespornou výhodou vrtů je možnost využít jejich konstantní teploty (8 -12 °C) pro chlazení objektů v letním období. Aby geotermální vrt byl zhotoven správně a z materiálů k tomu určených, sledují evropské normy a předpisy celé dílo. Dodržování kvalitativní úrovně je prozatím na svědomí každé realizační firmy. Je tedy důležité, aby laik i odborník znal možnosti, které využívání vrtů pro jímání energie může přinášet. Rozdíly v provedení, ziskovosti a použitých materiálech jsou značné.

1. Vystrojení vrtů pro tepelná čerpadla.
Pro výrobu vystrojení geotermálních vrtů se používají polyethyleny rozdílných kvalit a vývojových stupňů. Pro hodnotu díla (vrtné práce) je vhodné zvolit materiály co možná nejvyšší kvality. Při pouhém zamyšlení nad tím, že profesionální vystrojení vrtu tvoří 3% z ceny celého systému je jasné, že improvizace a nevhodná řešení jsou zbytečná. Materiál pro výrobu potrubí volíme co možná nejvyšší kvality a odolnosti. Není tomu tak dávno, kdy se jako potrubní materiál pro vystrojování vrtů, používaly polyethyleny řady PE 63 (PE 40, PE 80) označované jako PELD (low density – nízko hustotní). Používání nevhodných materiálů pro vrty, vedlo k řadě nehod a trvalým ztrátám tlaku. Doba pokročila a se vzrůstajícím počtem realizací TČ je nutné posunout také kvalitativní laťku. K tomuto posunu došlo v poslední době u většiny profesionálních vrtných společností. Jak jsem již zmínil v ČR není nástroj jak zajistit „kvalitní vrty“ předpisem. Je tedy na dobrém úmyslu samotných realizátorů, aby jejich dílo splňovalo požadavky. Řešením jsou nová vystrojení do vrtů, u kterých je použit speciální polyethylen vyvinutý pro výrobu vystrojení vrtů. Tyto polyethyleny se vyznačují až desetinásobně vyšší odolností než běžné PE 100. Pro jejich aplikace není nutný pískový obsyp, a proto můžeme hovořit o prvních materiálech opravdu určených a vhodných jako výstroj vrtů pro tepelná čerpadla. Použitím nových materiálů se minimalizuje poškození zaváděného vystrojení s vysokou hmotností o stěny vrtu. Podélné vrypy jsou častým defektem starších instalací mezi 5 – 7 rokem provozu. Na konci vystrojení je použito vratné U koleno, velmi malá část se zásadním významem. Tento díl je prověřován celou dobu provozu systému. I tato část je sledována EU normou, kdy za vystrojení vrtu můžeme považovat celek, u jehož vratného U kolena je prokázána tlaková ztráta menší než 10 mbar při rychlosti průtoku 1 m/ s. Zařízení s větší talkovou ztrátou nemůžou být považovaná za ekonomická a vhodná pro zařazení do systému s TČ. Vývoj vratných U kolen zahrnuje řadu modelů startujících na svařených blocích s frézovanou drážkou až po vývojově novější vyráběné technologií vstřikováním. Za vystrojení vrtu nemůžeme považovat potrubí s dodatečně přivařeným vratným U kolenem. Instalace vystrojení vrtů se musí provádět s použitím rozvíjecího zařízení, které je zpravidla vyzdviženo nad vrt a vystrojení se pomalu kontrolovaně zapouští do vrtu. Spolu s vystrojením vrtu se mezi dva okruhy vkládá další „páté“ potrubí, které je následně použito na tamponáž vrtu. Potrubím se tlakově vyplní vrt odspoda vzhůru (pokud to geologie dovolí) a tímto se zajistí vytlačení nežádoucího vzduchu, který by mařil přenos tepelné energie mezi vystrojením a horninou.

2. Zemní plošný kolektor
Podmínkou uložení běžných potrubí do horizontálních výkopů je pískové lože. To specifikují stavební směrnice a technické předpisy výrobců potrubí. Zemní plošné kolektory se velmi často řeší na zahradách rodinných domů, kde je celkově omezený prostor a provádění pískového lože pro potrubí je velmi obtížené. Potrubí FAST kollektor je vývojově poslední typ potrubí pro zemní plošné kolektory, který umožňuje pokládku potrubí přímo do výkopu bez nutnosti vytvářet pro potrubí pískové lože a je zasypáno přímo vykopanou zeminou. To sebou nese značné investiční úspory (až 20%) porovnání s klasickou pokládkou. Vysoká odolnost je zkoušena a potvrzena testem FNCT (Full Notch Creep Test). Test prokázal i při přímém tlaku kamene na stěnu potrubí více jak 100 letou provozuschopnost.

3. Rozdělovač / sběrač + PAK
Rozdělovače / sběrače jako část instalace TČ mají zatím snižovaný význam, který se bude ukazovat až s přibývajícím věkem instalací. Hned první servisy a výměny nemrznoucích kapalin po 5 – 10 letech vyselektují nevhodná řešení. Veškeré nevhodné instalované kulové kohouty se musí vyměnit, protože není možné jimi otáčet. V horších případech se musí řešit výměna celých setů rozdělovačů / sběračů, protože jednotlivé části jsou doslova slepeny! Výměna pouze jednotlivých částí je nereálná. Pomocí rozdělovačů / sběračů musí být zajištěn kompletní servis, odvzdušnění a možnost regulace celého systému sond nebo kolektorů. Výhoda tohoto typu je také snadná montáž. Doporučená jsou různá provedení, ale praxe jednoznačně ukazuje, že nejvhodnější je umístit tyto části do venkovních jímek, kde není nutné drahé a pracné izolování těchto částí. Ve venkovních podmínkách se teprve ukazují výhody plastových rozdělovačů / sběračů v kombinaci s plastovou jímkou (systém PAK).

Text: Milan Trs Foto: www.gerotop.cz 

Napsat komentář