Pro kvalitní a spolehlivé dřevostavby

Vzhledem k současnému i předpokládanému vývoji dřevostaveb na českém trhu vznikla potřeba zmapovat a hlídat jejich produkci z hlediska kvality v celém rozsahu technických odlišností. Je to jeden z úkolů, kterého se ujala Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD), jež  sdružuje výrobce a dodavatele montovaných objektů bytové a občanské vybavenosti na bázi dřeva. Prosazuje a popularizuje technologie konstrukcí z dřevní hmoty, kultivuje podnikatelské prostředí a podílí se na zabezpečení kvality pro tento segment stavebnictví. Hlavním nástrojem při realizaci cílů ADMD je certifikace podle Dokumentu národní kvality (DNK). 

Nástroj na certifikaci staveništní montáže dřevostaveb (kompletace jednotlivých komponentů přímo na stavbě bez předchozí výroby sestav), která nespadá do certifikace dle zákona číslo 22/1997 Sb, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a je tudíž přísnější a důslednější než povinnosti zákonné, je velmi důležitý. Vznik dokumentu je výrazem snahy o kultivaci trhu dřevostaveb a vytvoření pevných pozic v soutěži s ostatními technologiemi. Členové Asociace dodavatelů montovaných domů se zavazují k dodržování zásad dokumentu, což laické i odborné veřejnosti signalizuje, co je a co nemusí být kvalitní. Díky certifikaci lze totiž snadno odlišit dodavatele, jejichž produkce vzrostla živelně bez patřičných znalostí a zázemí, a může tudíž pověst dřevostaveb poškodit. 

Dokument národní kvality: vznikl z podnětu Asociace dodavatelů montovaných domů ve Výzkumném a vývojovém ústavu dřevařském, Praha, s.p. (certifikační orgán na výrobky č. 3075) 
●  je přísnější než certifikace zákonná 
●  akceptuje praktické zkušenosti i teoretické předpisy a normy pro provádění kvalitních dřevostaveb 
● certifikuje zároveň i postup montáže a technologickou kázeň na stavbách, což zákonná norma nepředepisuje 
● jako jediný v ČR se zabývá realizací konstrukcí přímo na stavbách 
● kontroluje technologickou vyspělost firem a soubory detailů, podle nichž dřevostavby provádějí 
● nařizuje certifikovaným firmám provádění Blower Door testů (testů vzduchotěsnosti) minimálně 2x ročně 
● už certifikované společnosti 2x ročně audituje z hlediska dodržování všech norem a postupů ve výrobě i při montáži  

Pravidla certifikace podle DNK nelze splnit pouze certifikací dílčích prvků a sestav, smyslem, této značky je monitoring a záruka kvality z pohledu celé stavby. Úspěšná certifikace firmy podle DNK do šesti měsíců od podání přihlášky do ADMD je podmínkou jejího členství v asociaci. Společnosti, které splnily parametry DNK, realizují své stavby v souladu s platnými předpisy a normami a mají veškeré předpoklady dosahovat vysoké kvality práce. 

Asociace dodavatelů montovaných domů, Zemědělská 3, 613 00 Brno
www.admd.cz

Ing. Blanka Stávková, tajemnice ADMD, Tel.: 733 506 525
E-mail: stavkova@admd.cz

 

Napsat komentář