Pro a proti dřevostavbě

Základní argumenty hovořící pro volbu dřevostaveb, se dají shrnout do jedné jediné věty, respektive do tří slov: ekologie, ekonomie a rychlost, respektive bezstarostná a rychlá „instalace domu.“ Stavba či montáž dřevěného domu je záležitostí několika týdnů, přičemž přirozeně, technologie výstavy, konstrukční principy a doba realizace se liší a každý výrobce je nějakým způsobem specifický.

Pro a proti dřevostaveb
Nízkoenergetické domy stavěné ve světě, zejména ve Skandinávii mají daleko vyšší podíl dřevostaveb než u nás. Je to dáno zejména tím, že do subtilnější nosné konstrukce je možné umístit více tepelné izolace pří zachování přiměřené síly stěny. Zatímco nejčastěji používaná zděná stěna tloušťky 365 mm má hodnotu tepelného prostupu 0,35-0,43 W/mK, u dřevěné konstrukce stejné síly je možné dosáhnout hodnoty v rozmezí 0,12- 0,22 W/ mK a to i při započtení větrací mezery a zohlednění vlivu tepelných mostů. Přes jednoznačně lepší možnosti provedení kvalitní termoizolace zůstává problémem dřevostaveb s lehkým obvodovým pláštěm zajištění dostatečné neprůvzdušnosti konstrukce pomocí parozábrany.

Umístění parozábrany
Umístění parozábrany těsně za lícem vnitřní stěny (nejčastěji pod SDK deskou) komplikuje provádění instalačních rozvodů, které je možné s výhodou umístit právě mezi sloupky konstrukce do tepelné lace. Perforace parozábrany pod každou zásuvkou ve stěně či každým vývodem vody či topení prakticky vylučuje její stoprocentní spolehlivost. Obdobný problém bývá v podkrovích (i zděných staveb), kde bývá parozábrana umístěna na rošt pod SDK. Mnohokrát se můžete setkat s dodatečnými změnami svítidel, kdy je bez jakékoli opravy proříznuta slepená a několikrát zkontrolovaná parozábrana, kabelový vývod posunut a konstrukce zpět zaklopena sádrokartonovou deskou ale bez opravy folie parozábrany.

Těžce zkoušená parozábrana
Jelikož osvěta mezi odbornou veřejností je asi nedostatečná, neboť často ani dodavatelé správně nerozumí funkci jednotlivých vrstev obvodového pláště a někdy i zaměňují difúzně otevřenou folii s parozábranou, lze doporučit řešení, které výše popsaná rizika eliminuje a umožní provádění instalací v konstrukcích bez rizika narušení jednotlivých vrstev konstrukce. Základní zjednodušení vyplývá z pomocného roštu na vnitřní straně obvodové konstrukce, vytvořené buď ze SDK pozinkovaných profilů nebo dřevěných latí, na něž se montují interiérové desky. Parozábrana je vložena mezi konstrukci (krokve, sloupky) a tento rošt, takže ve vzniklé dutině je možné provádět veškeré instalace bez zásahu do parozábrany.

Termoizolace
Po provedení všech instalací a před zaklopením sádrokartonovými, novými či sádrovláknitými deskami je možné dutinu doplnit ještě termoizolací, nejčastěji z minerálních či skleněných vláken, která nezvyšuje tepelný odpor, ale také eliminuje vliv tepelných mostů v nosné části konstrukce (v závislosti na jejím řešení). Jediným úskalím je dimenzováni jednotlivých částí izolace před a za parozábranou, které musí sledovat polohu rosného bodu v konstrukci, takže na vnitřní straně – v pomocném roštu – je možné umístit jednu menší část tepelné izolace.

Termín pasivní dům
Pasivní domy jsou logickým pokračováním trendu nízkoenergetické výstavby. Označujeme tak budovu, která se po dobu celého roku obejde bez použití klasického vytápěcího systému, aniž by se snížil užitný komfort. Jinými slovy řečeno, v takovém domě topíme a větráme poněkud jinak. Zejména kombinací různých technologií a materiálů využíváme především sluneční záření procházející okny a tepla vyzařovaného spotřebiči a obyvateli domu natolik dokonale, že nám tato energie zcela postačí k vytápění domu v průběhu celého roku.

Chytrý výměník teplot
Rozhodujícím kritériem pro zařazení domu do kategorie pasivních je měrná spotřeba energie vztažená na podlahovou plochu budovy. Jedná se zhruba o pětinu limitu užívaného pro nízkoenergetické domy, což je 15 kWh/ m2 za rok. Tato hodnota je limitní proto, aby dům nemusel mít klasické vytápění. Veškeré topení je možné uskutečnit přihříváním čerstvého vzduchu, který proudí do budovy mechanickým větracím systémem. Tento výměník teplot má účinnost více než 90 procent, takže i bez přihřívání se čerstvý vzduch do budovy dostane nejvýše o stupeň chladnější než je teplota interiéru. Shrneme-li vlastnosti pasivního domu, pak to musí být stavba naprosto soběstačná. Teplo v ní zajišťují nezávislé zdroje, například solární kolektory, slunce – pomocí velkorysého jižního prosklení a vnitřní zdroje tepla (osoby či zbytkové teplo z kuchyně). Dále je nutní vysoká tepelná kvalita pláště budovy a účinný systém rekuperace spojený s řízeným větráním a odvětráním.

Energetická přestavba
Domy s pasivním standardem nemusejí být pouze záležitostí novostaveb. Pasivní nebo alespoň nízkoenergetický standard lze zajistit také dodatečnými opatřeními u běžného domu. Není to ani tak nákladné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Zůstaneme-li při výpočtu zvýšených nákladů na pořízení a zařízení pasivního domu ve srovnání se stavbou koncipovanou podle kritérií současných požadavků na tepelně izolační vlastnosti domu, pohybují se tyto částky průměrné kolem 8-10 procent z celkové ceny. Náklady se zvyšují o pořízení rekuperační jednotky, kvalitnější izolace střechy, pláště a podlah a oken s kvalitnějšími profily i zasklením.

Ukáže budoucnost
Chceme-li výpočet provést kvůli posouzení návratnosti investice, přibývá další neznámá, a to cena energie, o níž s určitostí můžeme říci pouze to, že jistě nebude nižší než dnes. Pro objektivní výsledek je vhodné shromáždit výsledky za několik po sobě jdoucích let. Uvážíme-li však, že pasivní dům je takřka nezávislý na vnějších zdrojích tepelné energie a oproti stávajícím budovám spotřebuje o 85-90 procent energie méně, může současné a v budoucnu očekávané zvyšování cen za teplo nechat jejich obyvatele zcela chladnými.

Text: Zdeněk Lodyha
Foto: archiv autora

 

Napsat komentář