Nový stavební zákon – 1.část

Velmi závažnou změnou právní úpravy, které může mít vliv na trh nemovitostí, je změna stavebního zákona. Povolování staveb se v minulosti řídilo stavebním zákonem z roku 1 976. Ten je však pro dynamicky se rozvíjející stavební trh již zcela nevyhovující. Od první ledna tohoto roku proto vstoupila v platnost norma nová. Co přináší nového.

Hlavním účelem nového stavebního zákona by mělo být zjednodušení a zrychlení povolování staveb. Objevují se však hlasy, že zjednodušení a zrychlení se bude týkat pouze menších staveb a že u větších stavebních celků nastane spíše opačná situace.

Územní řízení
V územním řízení se koná vždy veřejné ústní jednání, dříve od něj šlo upustit. Nově je zavedená povinnost žadatele zajistit, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí byla vyvěšena na vhodném veřejném přístupném místě u staveb a pozemků, na nichž se má záměr uskutečnit. Zákon podobně upravuje postup při vydávání územního rozhodnutí, včetně důvodů pro zamítnutí žádosti, které v minulé právní úpravě chyběly. Zjednodušené územní řízení Místo územního rozhodnutí může stavební úřad vydat územní souhlas (platí pro ohlašované stavby nebo stavby umísťované v uzavřených prostorech existujících staveb). Navrhovatel předloží takzvaný záměr. Potřebné doklady jsou ovšem skoro totožné s jako u žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad pak stavbu může velmi rychle povolit, pokud je záměr v zastavěném území nebo zastavitelné ploše, poměry v území se stavbou výrazně nezmění nevzniknou nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.Souhlas se záměrem tak může stavebník dostat do třiceti dnů. Nesplníli stavebník pro vydání urychleného souhlasu, může se dočkat rozhodnutí stavebního úřadu o projednání stavby ve standardním územním řízení.

Souhlas nelze vzít zpět
Proti územnímu souhlasu se nelze odvolat. Územní souhlas platí dvanáct měsíců ode dne jeho vydání. Pozbývá platnost, pokud nebyla podána v uvedené lhůtě žádost o stavební povolení, ohlášení nebo žádost o jiné rozhodnutí podle zákona. 

Stavební řízení
Zásadou nového zákona je procesní zjednodušení stavebního řízení a jeho omezení na určení stavebně technických podmínek pro uvedení stavby s tím, že těžiště posuzování a projednávání navrhovaných staveb bude v územním řízení. O věcech rozhodnutých již v předchozím stádiu nelze následně například ve stavebním řízení, již uplatňovat zpětně ze strany účastníků stavebního řízení požadavky směřující do předchozího rozhodnutí. Znamená to, že k námitkám, které mohly být uplatněny při pořizování územního plánu nebo v územním řízení, se nepřihlíží. Další změnou jsou účastnická řízení. Nejsou jimi již osoby, kterým zvláštní zákon toto postavení přiznává, tedy občanská sdružení a další účastníci. Velmi zajímavá je i možnost podle nového správního zákona, aby místo vydání stavebního povolení uzavřel stavební úřad se stavebníkem veřej- noprávní smlouvu o provedení stavby. Stavební řízení je tak zjednodušené, že je dostatečné, aby autorizovaný inspektor vydal souhlas na základě ověření věcné správnosti, nerozpornosti a úplnosti shromážděných podkladů a projektové dokumentace stavby. Pak lze okamžitě začít stavět. Autorizovaný inspektor musí ale navrhnout i plán kontrolních prohlídek stavby.

Zjednodušené stavební řízení
Zákon především výrazně rozšiřuje okruh staveb a jejich změn, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací, které vzhledem k technické nenáročnosti a zpravidla i k minimálním vlivům na okolí nebudou pro realizaci vyžadovat stavení povolení ani ohlášení. U některých z nich však bude vyžadován územní souhlas nebo územní rozhodnutí. Ohlášenou stavbu může stavebník vybudovat na základě písemného souhlasu stavebního úřadu. U dočasné stavby obsahuje souhlas dobu jejího trvání. Nebudeli stavebníkovi souhlas doručeno do 40 dnů ode dne, kdy ohlášení došlo stavebnímu úřadu, ani mu v této lhůtě provedení stavby nedokázal, pak platí, že stavební úřad souhlas udělil. Souhlas platí po dobu dvanácti měsíců, nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášenou stavbou započato. Zkrácené stavební řízení zakotvuje zcela zásadní novinku. Dává možnost posouzení dokumentace a dalších podkladů potřebných pro vydání stavebního povolení soukromou osobu, autorizovaným inspektorem.

Ohlášení stavby Ohlášení stavebnímu úřadu bylo velmi rozšířené a vyžadovali je například stavby pro bydlení a rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky tří metrů a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím nebo stavby do 300 m2 zastavěné plochy a výšky 15 metrů, pokud tyto stavby a haly byly nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a půjde o stavby dočasné do dobu nejvýše tří let.  

Text: Jiří Kropylák s mat. ARTN
Foto: autor 

 

Napsat komentář