Konec eurooken z profilu IV68 ?

Dřevěná okna prodělala za posledních deset let mnoho změn v profilaci vlysů. Ne každá Euro úprava profilace je vhodná pro naše klimatické podmínky. V současné době se výroba dřevěných oken hodně zlepšila, i když někteří výrobci oken se nepoučili.

Ovšem okna je potřeba neustále vylepšovat, i na základě nových a přísnějších technických norem. V současnosti je aktuální změna normy týkající se tepelných vlastností oken. Tato změna bude mít vliv na výrobu určitých typů oken, která musí být nahrazena modernějšími typy. Jedná se především o typ IV68.

Změna norem
Na profilaci vlysů dřevěných oken má vliv změna normy ČSN 73 0540-2, kde byl změněn součinitel požadovaného prostupu tepla z 1,8 W.m-2.K-1 (prostup tepla nesmí být větší) na 1,7 W.m-2.K-1, doporučená hodnota součinitele prostupu tepla u nových oken však je 1,2 W.m-2.K-1 celého okna. V současné době byla tato norma přepracována a platí od 1.6.2006.

Typ IV68 versus IV78
Profilace vlysů okna tloušťky 68mm sice vyhoví ČSN a zkouškám, ale okna jsou náročnější na výrobní přesnost, častější seřizování křídel a celoobvodového kování tak, aby okna vyhověla přísnějším požadavkům nové normy.(1 Je pak otázka, zda tato okna jsou schopna vždy obstát v konfrontaci s požadavky nové normy. Naproti tomu okna tloušťky 78mm vyhoví nové normě mnohdy beze změn v konstrukci.

Změna normy vyvolává u dřevěných eurooken tyto změny
A) Zvětšení tloušťky vlysů z 68 mm na 78 až 92 mm (podle klimatu).
B) Možnost použití více těsnících zón. Pro nižší prostup tepla okny se dá použít minimálně dvou těsnících zón ve větších vzdálenostech jak 20mm. Při menší vzdálenosti se těsnící zóny chovají jako jedna těsnící zóna.
C) Větší tloušťka vlysů umožňuje vytvoření dekompresní dutiny v křídle a tím je zamezeno zatékání při správném utěsnění nalehávek.
D) Větší tloušťka okenního rámu omezuje ochlazování rámu v místě osazení a tím tvorbu rosného bodu v okně.
E) Větší tloušťka vlysů okna zpevňuje rohové konstrukční spoje nedochází k velkému zkřížení rámu a křídla. Na nové trendy ve výrobě oken již zareagovali někteří výrobci eurooken a již nyní vyrábějí okna IV78, která splňují přísnější požadavky nových technických norem.

O firmě:
TP EUROOKNA s r. o. je významný výrobce a specialista na dřevěná eurookna a dveře z profilu IV78 mm.
www.tpeurookna.cz

Literatura:
(1 článek Neznalost neomlouvá…, Ing. Fr. Stránský, SCHPARTNER 5/2006)

Redakce ve spolupráci s TP Eurookna

 

Napsat komentář