Forma zateplení – odvětrávaná fasáda

Dalším druhem vnějšího zateplení je systém odvětrávané fasády. Tento typ izolace spočívá v tom, že se přidělá opět tepelně izolační materiál na vnější zdi. Obvykle to bývají vláknité materiály. Například ze skleněných, dřevěných, kamenných, nebo minerálních vláken.

Na tyto desky se poté přidělá rošt, který odděluje izolační desky a fasádu od sebe vzduchovou dutinou. Tento rošt může být buď dřevěný, poté ale musí být nezbytně napuštěn impregnací pro delší životnost. Nebo může být kovový, a pak musí splňovat protikorozní požadavky.

Lamely
Mezi izolační vrstvou a fasádou je 3 až 5 centimetrová vrstva vzduchu. Vzduch nám tam také působí výrazně jako izolant, ale pouze za předpokladu, že je suchý a že neproudí. Jestliže by nám vzduch v mezeře proudil, izolační vlastnosti tohoto systému by se rapidně snížily. Jako fasáda se používají lamely a desky z různých materiálů. Nejčastěji používané lamely plastové. Můžeme rovněž použít lamely betonové, nebo kovové.

Náročné a drahé
Fasáda může být také tvořena cementovými deskami s plnivem. Systém je nejbezpečnější z hlediska kondenzace vodní páry uvnitř konstrukce, je vhodný i pro vlhké provozy a na nedostatečně vyschlé stěny. Umožňuje rovněž změnu tloušťky tepelné izolace bez změny vnějšího vzhledu. Další výhodou je montáž s minimální závislostí na počasí a ročním období. Zaručuje rovněž nezávislou dilataci všech vrstev. Mezi jeho nevýhody patří to, že je dražší než kontaktní způsob. Je náročnější na údržbu. U provzdušněných tep. izolací nutně potřebuje paropropustnou větrnou bariéru.

Mění vzhled objektu
Špatně se používá na tvarově náročné objekty, tvoří komínový efekt. Výrazně mění vzhled objektu. Nosné prvky konstrukce vytvářejí velmi často tepelné mosty. Nepříliš pestrá paleta různých barevných provedení. Dalším typem tepelné izolace je systém, kdy se objekt obloží izolačními deskami na vnějších stěnách a celá budova se ještě obezdí příčkovkami. Jako tepelná izolace se opět používají pěnové plasty, nebo vláknité hmoty (minerální, skleněná, dřevěná, nebo kamenná vlna) Nevýhoda spočívá ve veliké pracnosti takovéhoto systému, lze použít jen pro jednopodlažní budovy. Další nevýhodou je obezdívka z příčkovek, které jsou nasákavé a proto nevhodné do mrazu.

Materiály pro dodatečné zateplování budov
Tepelným izolantem se rozumí materiál, který má menší součinitel tepelné vodivosti než 0,15 W m-1 K-1 . Tyto podmínky jsou dané normou ČSN 73 0542. Rozdělujeme je podle několika kritérií. Vláknité hmoty jsou složeny z vláken různých materiálů poskládaných do několika vrstev. Buď máme vlákna neuspořádané, nebo uspořádané v určitém směru. V dnešní době se používají převážně matriály s uspořádanými vlákny. Vláknité izolanty se dodávají buď jako volná vlna cpaná do pytlů, nebo jako desky. Výhoda oproti pěnovému polystyrenu odolávají vyšším teplotám, a proto jsou vhodnější z protipožárního hlediska. Jedním z nich je skleněná vlna, ta vzniká roztavením skla a přidáním vhodného pojiva. Kamenná vlna vzniká roztavením sopečné horniny a pojiva. Další variantou je dřevěná vlna, dřevěné třísky se spojí cementovým tmelem, například Heraklit. Pro lepší izolační vlastnosti se kombinují s pěnovým Polystyrenem ( Lignopor). K nejlepším izolantům patří pěnové izolační hmoty. Ty dělíme na pěnové plasty. Ty mají objemovou hmotnost 15-80 kg m-3. Jejich pórovitost je větší než 90%, součinitel tepelné vodivosti 0,04 Wm-1K-1 Nevýhoda je hořlavost a malá odolnost proti teplotám a agresivnímu prostředí. Pak se patří pěnový polystyren, který vyrábí se jako sypký materiál vhodný pro izolaci plochých střech a podlah, nebo jako izolační desky. Nevýhodou je malá tep. odolnost ( 70° C) a velká nasákavost. Je možné ho vyrábět extrudovaný. V tom případě má uzavřené póry, je nenasákavý, pevnější. Taky je možno ho vyrábět jako samozhášecí. Další druhem je pěnový polyuretan. Vyrábí se z něho desky, nebo panely ( až 120×120 cm), tloušťka 20-120 mm, je možné z něj dělat různou úpravu okrajů úkosy,nebo zámky. Používá se do šikmých i plochých střech, jeho výhoda je tepelná odolnost 80° C. Velká výhoda je že se dá vypěňovat až na stavbách a tak tvoří jednolitou izolaci. Posledním členem rodiny pěnových izolačních hmot patří pěnové sklo. To má nejlepší izolační vlastnosti, ale je bohužel příliš drahé. Výčet uzavírají sypké tepelné izolanty. Používají se převážně na izolace dutin, podlah a plochých střech.Například Climatizér plus, zásypná tepelně izolační hmota vyrobená recyklovaného novinového papíru s přísadami boru, tepelná vodivost 0,039 W m- 1 K-1. Dále se patří pórovitá lehká kameniva využívaná pro pórovitost materiálu. Za zmínku stojí i expandovaný perlit, izolace plochých střech. V dnešní době existuje mnoho firem zabývajících se výrobou tepelných izolantů a různými systémy jejich použití. Převážná část z nich se orientuje na výrobu vláknitých desek, nebo desek z pěnového polystyrenu. Nejznámější firmy, které vyrábějí vláknité desky jsou : G+H Izover, Rockwool, Orsil, Nobasil a mnohé další. Systémům s pěnovým polystyrenem se věnují firmy Baumit, Izopol, Teranova, STO,
Caparol a další. 

Několik rad pro zateplování
1) Posouzení a specifikaci vhodného izolantu musí provést autorizovaný inženýr v oblasti pozemních staveb.
2) Realizace zateplení přenechte autorizované firmě
3) Vybírejte pouze certifikovaný izolační systém a ověřte si kvalitu izolačního materiálu u sdružení výrobců
4) Rozhodně nekombinujte různé zateplovací systémy
5) Pozor na tepelné mosty. Nechte si vypracovat detaily izolace stavebních otvorů
6) Nezapomeňte na izolaci střešních konstrukcí, stropů, soklové a podzemní části budovy. 7) Izolaci provádějte v jarním a podzimním období – minimalizujete tak praskání omítek vlivem rozdílných teplot v průběhu dne.
8) Lepší a levnější je lehké nosné zdivo s izolací než tlusté jednovrstvé zdivo
9) Před izolací staršího domu je nutné zabránit vlhkosti ve zdech
10) Při plánované opravě fasády by mělo být zateplení její samozřejmou součástí.

(red)

 

Napsat komentář