Důležité zdicí systémy

Kdo jako první vložil kus prohnětené hliněné směsi do ohně a z vypáleného materiálu postavil dům, již asi nikdy nezjistíme. V každém případě stvořil geniální stavební hmotu, kterou lidstvo s oblibou používá už po tisíce let. Vývoj šel ale kupředu a dnes mám možnost volby. Vybrat správný zdicí materiál je nesmírně důležité, protože tak můžeme ovlivnit základní parametry naší nemovitosti.

Náklady na zdivo potřebné pro pořízení hrubé stavby představují jen asi 7 – 10 procent celkových investic, jež je nutné vložit do výstavby rodinného domu. Přesto právě na kvalitě, vhodnosti a také kompatibilitě zdicího systému závisí spokojenost s budoucím bydlením. Zdivo je totiž jediným prvkem, který se nedá na domě během jeho užívání vyměnit.

Cihelná klasika
Výstavba rodinných domů z pálených cihel prožívá konjunkturu. Díky technologii vypalování při vysokých teplotách jsou cihly velmi pevné, odolné a nabízejí vynikající užitné vlastnosti. Klasické plné cihly, dříve obvyklý základní konstrukční materiál, jsou dnes takřka bezvýhradně nahrazeny cihelnými bloky. Moderní velkoformátové cihelné bloky, které se dnes při výstavbě především používají, disponují vynikajícími tepelněizolačními i zvukoizolačními vlastnostmi. Je to materiál, jež dobře izoluje a akumuluje teplo, má dobré akustické vlastnosti a bezproblémově zvládá kolísání vlhkosti vzduchu. Strukturu těchto cihel totiž tvoří speciální mřížka se systémem svislých dutin, jež brání únikům tepla. Pálené cihly přitom nabízejí výborné akumulační i difuzní vlastnosti, a tak umožňují zdravý a příjemný způsob bydlení. Dům s jednovrstvou konstrukcí z přírodního materiálu navíc „dýchá”. Tedy pracuje s vodní vlhkostí, takže snižuje možnost vzniku nebezpečných plísní.

Přírodní materiál pro zdravý život
Základní hmotou tvořící cihlářské výrobky je cihelný střep. Různé zbarvení cihel je způsobeno odlišným obsahem oxidů železa v cihlářské hlíně, bez vlivu na technické parametry. Rozměry cihelných bloků jsou optimalizovány tak, aby cihlou mohl manipulovat jeden člověk, to znamená, že hmotnost cihelného bloku nepřesáhne 25 kg. Základním rozměrovým modulem je výška 250 mm, která je dána prostým součtem výšky cihly 238 mm a průměrné tloušťky ložné spáry 12 mm. Největším výrobcem pálených zdicích materiálů u nás je společnost Wienerberger cihlářský průmysl. Pod značkou POROTHERM se nab komplexní systém, jenž umožňuje výstavbu celé hrubé stavby. Pro svoji dokonalost tak v mnohém připomíná jednoduché stavebnice Lego. Cihelná obvodová stěna, vyzděná z kvalitních cihelných bloků a s použitím tepelně izolační malty, vykazuje při tloušťce stěny 49 cm srovnatelné tepelně izolační vlastnosti, jako obyčejné zdivo z plných cihel tloušťky 278 cm, při použití tepelně izolační omítky v tloušťce 3 cm bychom se již dostali na ekvivalentních 299 cm. Nicméně pokud necháme zdít neprofesionály, může být celý efekt poskytovaný moderní podobou “cihel” Porotherm znehodnocen nedodržením podoby ložných spár zdiva. Tyto spáry musejí mít sílu maximálně 1,5 cm, lepší je však pouze 1 cm. Kompletní systém
Za podstatnou výhodu systému Porotherm odborníci považují komplexnost řady výrobků. Systém má rektifikační tvarovky, rohové tvarovky, věncovky, překlady a další prvky. Schopná stavební firma používá všech těchto doplňků a tak docílí nejen potřebné kvality zdiva, ale na fasádě rovněž ničím nenarušeného stejnorodého materiálu, což je dalším znakem skutečně kvalitní stavby. Pro použití příčkovek Porotherm pak platí pouze zásada zvolit jejich správnou tloušťku s ohledem hlavně na zvukovou neprůzvučnost. Musíme totiž pracovat zároveň s vědomím, že později bude třeba do některých příček zabudovat ještě rozvody, hlavně kanalizační, které se pochopitelně musejí do příčky také vejít. V sortimentu výrobků Porotherm se však nacházejí i speciální cihly s vysokým akustickým útlumem Porotherm 24 AKU (55 dB) a Porotherm 30 AKU (56 dB).

Broušená cihla
Tepelněizolační cihelné zdivo vytvořené z broušených cihel výrazně eliminuje vznik tepelných mostů způsobených klasickou zdicí maltou a zároveň vytváří jednolitý podklad pod omítku. Vyznačuje se nižší pracností zdění a výrazně nižší spotřebou zdicí malty, případně polyuretanové pěny, čímž je zaručena i ekonomická výhodnost tohoto zdiva.Technologie výroby cihel broušených je stejná jako u klasických cihel. Broušené cihly jsou pouze vyšší a jejich horní i dolní ložné plochy se po vypálení zabrušují do roviny brusnými kotouči. Jejich finální výška je 249 mm oproti výšce klasických cihel 238 mm. Díky vysoké přesnosti ložné spáry broušených cihel se zdění provádí na speciální malty pro tenké spáry nebo na polyuretanovou pěnu. Výška maltového lože je tedy snížena z klasických 12 mm na 1 mm případně 3 mm. Firma HELUZ cihlářský průmysl má například v sortimentu broušenou cihlu Supertherm SB.

Založení první vrstvy
K tomu, aby byly získány veškeré výhody zdiva z broušených cihel Supertherm SB., je nutné správné založení první vrstvy. Nejdříve se provede výškové zaměření základové desky v místech budoucích stěn po nalepení hydroizolačních pásů. Pomocí nivelačního přístroje a latě se určí nejvyšší bod základové desky. Od tohoto bodu pak bude odvozeno založení první vrstvy. Pro založení první vrstvy se používá zakládací souprava a nivelační přístroj s latí. Zakládací souprava se umisťuje vždy do nejvyššího místa základové desky. Pomocí zakládací soupravy, nivelačního přístroje a latě nastavíme tloušťku a šířku nanášené maltové vrstvy. V nejvyšším místě musí být tloušťka zakládací malty min. 10 mm. První vrstva zdiva se provádí na zakládací maltu. Pro samotné zdění je možné použít dva typy malt. Zdicí maltu Supertherm SB.nebo maltu Supertherm SB.C. Malta se na cihly nanáší pomocí maltovacích válců. Usazení cihel do malty se v obou případech provádí shora, zasouváním per do drážek. Posouvání cihel v maltovém loži je zakázáno. Tloušťka nanášené malty SB je 1 mm a pokrývá pouze žebra cihel, dutiny v cihlách nejsou překryty. Malta SB C se nanáší v tloušťce 3 mm (po usazení je tloušťka malty 1 mm) a překrývá celoplošně dutiny v cihlách, umožňuje to lepší usa zení cihelného bloku po jeho uložení do zdiva. Prodlužuje se tak takzvaný korekční čas. Další výhodou malty SB C je, že vyzděné zdivo vykazuje až o 30 procent vyšší pevnosti v porovnání se zdivem vyzděným na maltu SB.

Lepíme bez malty
Nejnovější technologii pro zdění z cihel broušených představuje systém DRY FIX. Polyuretanová pěna DRY FIX, neboli bezcementové lepidlo s extrémně silnou lepivostí určené výhradně pro lepení broušených cihel, se nanáší na očištěnou ložnou spáru ve dvou pruzích, u příček v jednom pruhu, o průměru 2 cm a asi 5 cm od okraje cihly. Usazení broušené cihly je nutné uskutečnit před vytvořením zaschlé povrchové vrstvičky na lepidle, to znamená zhruba do 3 minut. Usazené cihly by se již neměly nadzvedávat. Zdění na polyuretanovou pěnu je v podstatě suchý systém zdění, při němž nedochází k přenášení vlhkosti z pojiva do zdiva. To umožňuje zdění i při nízkých teplotách, a to až do -5 °C. Zdění pomocí pěny je rychlé, nenáročné na energii, vodu i počet pracovníků. Navíc není zapotřebí téměř žádný čas na přípravu, protože dózu stačí jen dobře protřepat a našroubovat na aplikační pistoli. Napojení nosných i nenosných zdí se provádí pomocí ploché nerezové kotvy. Kotvení se provádí do každé druhé ložné spáry. Styčná spára mezi vnitřní a obvodovou konstrukcí se promaltovává.

Dobrý tlumič zvuku
Cihla je i dobrým zvukovým izolantem, zejména v případě nižšího vylehčení a masivnější konstrukce. Cihlové stěny, jak vnitřní, tak obvodové, přispívají společně se stropními konstrukcemi a podlahami k dostatečnému tlumení hluku. Běžná cihelná tvárnice pro obvodové zdivo tloušťky 38 cm je schopna pohltit z vnějšího vzduchu až 53 dB. Pro extrémní podmínky se používají tvarovky a cihly o velkých objemových hmotnostech (1 600-1 800 kg/m3), které již při tloušťce zdiva 24 cm jsou schopny pohltit až 56 dB. Vypálená hlína je prakticky nezničitelná. Protože cihlářské výrobky jsou vypalovány při teplotách nad 800 °C, jsou všechny normou klasifikovány jako nehořlavé a vykazují vysokou požární odolnost. Agresivní kyseliny, kyselé deště cihle příliš neuškodí. Navíc po dosloužení cihelných konstrukcí nezatíží životní prostředí, po rozemletí je možné tento prach a drť opět přidávat do cihlářské suroviny, rozdrcené cihly se přidávají jako kamenivo například do cihlobetonu.

Beton s dírkami
Tak jako pálená cihla, patří i systém pórobetonových prvků pro jednovrstvé zdění k materiálům veskrze známým a oblíbeným mezi stavebníky i architekty už dlouhá léta. I když z pórobetonu stavíme domy kratší dobu než z pálených cihel a dříve jsme tuto surovinu známou jako plynosilikát využívali spíše jako nenosný izolační materiál, dnes patří ke komplexním stavebním systémům, který zahrnuje obvodové a vnitřní nosné i nenosné stěny, stropy, střešní konstrukce, schodišťové stupně, okenní a dveřní překlady. Pórobeton lehký beton vyrobený z křemičité jemnozrnné vápenné, cementové nebo cementovápenné malty vylehčené plynem, který vzniká chemickou reakcí hliníkové přísady, a vytvrzený parou pod tlakem. Jde tedy o zcela nezávadný materiál, který neuvolňuje žádné prachové emise, plyny a nedochází ani k emisím roztoků a emulzí.

Šedivý nebo bílý
Bílé pórobetonové tvarovky se vyrábějí z přírodních surovin, jako je křemičitý písek, cement, vápenec a voda. V šedé variantě nahrazuje křemičitý písek elektrárenský popílek. Moderní tvarovky se vyrábějí z takzvaného fluidního popílku, získávaného při spalování uhlí při relativně nízké teplotě v odsířených elektrárnách, který splňuje nejpřísnější ekologické normy. Výroba pórobetonu je proti obvyklým stavebním materiálům podstatně méně energeticky náročná a velice efektivní. Například z 1 m3 surovin se vyrobí 5 m3 finálního produktu. Díky nízké objemové hmotnosti se navíc snižují náklady na dopravu, materiál je plně recyklovatelný, takže ani životní prostředí nedojde újmy.

Ytong nebo Liapor
Společnost Xella Porobeton zmodernizovala výrobu tradičního, oblíbeného a dobře osvědčeného stavebního materiálu pórobeton, dříve známého pod názvem Siporex. Rozšířila sortiment o produkty a výrobky, které doplnily širokou paletu systémové nabídky. Modernizace umožnila stavbu „lepením“ – bez použití klasické malty. Volba jednoplášťové konstrukce ze zdiva Ytong je sázkou na osvědčenou jistotu. Materiál „nedovolí“ ani laikovi nesprávnou aplikaci. Uříznutý jednoduchou pilkou v kterémkoliv směru přebírá bezvýhradně plnění svých funkcí. Podobně komplexní je i termoakustiý zdicí systém Liapor firmy Lias Vintířov. Jeho základním prvkem jsou tepelně a zvukově izolační dutinové tvárnice pro obvodové zdivo, u značkové produkce dodávané v tloušťkách od 240 do 490 mm, v různých pevnostních třídách, v několika šířkách a délkách, ale s jednotnou výškou 240 mm. Například tvárnice Liatherm K a Liapor KM pro obvodové a vnitřní nosné zdivo s dokonale rovnými ložnými plochami. Na milimetr přesné zdicí prvky se stejnou výškou (248 mm) mají povrch vodorovných spár zbroušený na speciální lince. To dovoluje kladení jednotlivých vrstev zdiva na tenkou zdicí maltu o tloušťce pouze 2 mm. Broušené tvarovky Liapor se řadí mezi zdicí prvky s velmi vysokou tvarovou a geometrickou přesností. Ve stejném výškovém modulu se vyrábějí i různě široké doplňkové tvárnice pro vnitřní nosné stěny, pro nenosné příčky, rohové tvarovky, dozdívací bloky, překlady nebo věncovky. Systém doplňují i liaporové cihly, stropní a schodišťové prvky či komínové tvarovky.

Vhodné pro domy
Pórobetonové tvárnice a příčkovky jsou vhodné pro veškeré objekty občanské výstavby – rodinné i bytové domy, stavby průmyslové a zemědělské, včetně přestaveb a rekonstrukcí těchto objektů.Tvárnice jsou vynikajícím zdícím materiálem pro obvodové a vnitřní nosné stěny a výplňové zdivo skeletových konstrukcí. Příčkovky lze použít mimo zdění vnitřních příček objektů i jako fasádní termoizolační desky.Tvárnice pro přesné zdění se vyzdívají klasickým způsobem, nebo se lepí tenkovrstvými tmely. Jedná se o pytlované směsi, které se pouze rozředí vodou a rozmíchají podle pokynů výrobce přímo na obalu. Tvárnice pro klasické zdění se vyzdívají na běžnou maltu klasickým způsobem. Příčkovky jsou podle druhu vhodné jak pro přesné zdění pomocí pytlovaných směsí, tak i pro zdění klasickým způsobem.

Zakončení s rozumem
Dobrá firma na zdivo z pórobetonu použije doporučené stěrkové omítky podle návodu výrobce – i zde platí, že hledání jakýchkoli úspor není na místě. Právě nedodržení předepsané technologie zdění bývá příčinou případného popraskání spár nebo jejich jiného zviditelnění. Náklady na opravu jsou pak nezanedbatelné, ale hlavně opravovat zeď po roce v zabydleném domě je velmi nepříjemné. Také v tomto případě platí nutnost dodržet při zdění podobu spár předepsanou výrobcem, aby se celkový efekt dobrých vlastností materiálu nevytratil. Zároveň je třeba podotknout, že všechny deklarované vlastnosti má porobeton při praktické vlhkosti 6 procent.

Důležité příčky
Zvukově-izolační vlastnosti vnitřních příček mají pro zdraví a pohodu člověka zásadní význam. Posuzují se ze dvou hledisek. Za prvé se hodnotí schopnost stěny nepropouštět zvuk do druhé místnosti a to prostřednictvím veličiny vzduchová neprůzvučnost, která se měří v decibelech (dB). Za druhé pak schopnost stěny pohlcovat dopadající zvuk a neodrážet ho zpět do místnosti. To zjišťujeme prostřednictvím veličiny zvané součinitel zvukové pohltivosti, která se měří jako poměr zvukové energie odraženého zvuku ku energii dopadajícího zvuku. Požadavky na vzduchovou, potažmo kročejovou neprůzvučnost a zvukopohltivost dělicích prvků, jako jsou stěny a stropy, uvádí norma ČSN 73 0532. Vzduchová neprůzvučnost závisí na plošné hmotnosti stěny, vliv na ni má materiálová struktura stěny, zejména vysoký výskyt nehomogenit, vazba stěny s ostatními konstrukcemi. Všechny zmíněné vlivy a také komůrkový efekt, ke kterému dochází díky mezerovitosti tvárnic z Liaporu, způsobuje, že tvárnicové zdivo má vyšší vzduchovou neprůzvučnost a akustický útlum než dělicí stěny (nosné i nenosné či příčky) z jiných klasických zdicích materiálů při stejné plošné hmotnosti. Tvárnice řady Liapor M jsou navrženy a zhotoveny tak, aby dosáhly velmi vysokého součinitele vzduchové neprůzvučnosti při co nejmenší tloušťce zdiva. 

Text: Pavel Beneš
Foto: Wienerberger, Helluz, Lias Vintířov  

Napsat komentář