Dotace na zateplení fasády

Velký dotační plán, který je dotován z prodeje emisních povolenek, je známý pod názvem Zelená úsporám. Ten aktuální program se jmenuje Nová zelená úsporám. Oproti svému předchůdci je zbaven velké administrativní zátěže a byl vybaven více odborníky, kteří žadatelům pomohou s přípravou a podáním žádost.

Co je Nová zelená úsporám?

Jedná se o program Ministerstva životního prostředí, který podporuje energetiky úsporné rekonstrukce rodinných domů, bytových domů, výměnu nevyhovujících zdrojů na vytápění a také podporují využívání obnovitelných zdrojů energie.

Cílem programu je zlepšit celkový stav životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů, především emisí CO2. Dalším cílem je dosáhnout snížení energie v konečné spotřebě a také stimulovat ekonomiky a zaměstnanost ČR, jelikož se poskytne práce pro menší a střední stavební firmy.

Na co se může žádat dotace?

Pro naplnění cílů programu jsou podporováno zejména zateplení obvodových plášťů a výměny výplní stavebních otvorů, tedy oken a dveří. Podporuje se také výstavba nových budov, které splňují velmi nízkou energetickou náročnost, výměnu neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné.

Základní oblasti

  • snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
  • výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
  • efektivní využití zdrojů energie

Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

V této oblasti je možné žádat o dotace na zateplování fasády. To v sobě zahrnuje výměnu oken a dveří, zateplení odvodových stěn, střechy, stropu a podlahy. Dotaci je možné využít na dílčí ale také komplexní opatření. Obecně tak platí, že čím více opatření bude použito, tím vyšší bude dotace.

Program nestanovuje, jaké prostředky musejí být využité a v jaké míře, důležité je, aby Je důležité potřeba dosáhnout předepsaných výsledků při zateplení. Jedním z výsledků je například dosáhnout daných hodnot u sledovaných technických parametrů nebo procentuální snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění.

Maximální výše dotace

Dotace je poskytována podle rozsahu skutečně realizovaných opatření. Konkrétně to znamená, že se dotace vypočítá podle ploch zateplených konstrukcí na fasádě domu, a to v závislosti na dosažené podoblasti podpory A. 0 a žA.3.

Podle dosažených energetických parametrů budovy po skočení realizace úsporných opatření se oblast snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (oblast A) na čtyři podoblasti podpory A.0 až A.3.

Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

V oblasti B je možné žádat dotace na výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Dotace je možné čerpat také změnu dokončené budovy, která před zahájením změny nesplňuje definici rodinného domu.

Tato oblast se pak dále dělí na dvě menší podoblasti B.1 a B.2, které mají různé parametry, které je potřeba splnit.

Dotace se poskytuje formou jednorázové fixní dotace a její celková výše na jednu žádost je omezena na maximálně 50 % řádně doložených způsobilých výdajů spojených s výstavbou.

Efektivní využití energie

V této oblasti (C) je možné dotace čerpat na výměnu neekologického zdroje tepla, mezi takové se řadí uhlí, koks, uhelné brikety, za efektivní ekologicky šetrné zdroje, tedy kotle na biomasu, tepelná čerpadla nebo plynový kondenzační kotel.

Dále je možné dotace čerpat na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem, na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů a na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáním tepla z odpadního vzduchu.

Dotace je určena fixní částkou podle typu nového zdroje nebo systému a podoblasti a celková výše dotace může dosáhnout až 50 % řádně doložených způsobilých výdajů.

Při zpracování článku nám svými radami pomohla společnost morez stavební s.r.o. – zateplení Plzeň.

Napsat komentář