Chytré zavlažování zahrady

Jednou z pohodlných a moderních možností zavlažování je takzvané podpovrchové zavlažování, které umožňuje i zavlažování parků a zahrad, aniž by ovlivňovalo jejich vizuální podobu či estetický dojem.

Voda pod povrchem
V případě podpovrchové závlahy jsou všechny prvky závlahy uloženy pod povrchem půdního substrátu a voda se tak dostává přímo ke kořenové soustavě. Z praktického hlediska se podpovrchové zavlažovací systémy používají zejména pro závlahu extrémně svažitých ploch a střešních zahrad. Tento typ zavlažování přináší několik výhod.

Zamezí plísním
Nejjemnější částečky zeminy se při něm nesplachují dolů, půda se tím tolik nezhutňuje a kořeny lépe rostou. Půda i listy rostlin jsou trvale suché, což omezuje výskyt houbovitých onemocnění, která vznikají při povrchovém nebo postřikovém zavlažování. Eliminuje hnití ovoce a zeleniny běžně vznikající při postřikovém zavlažování. Vířivé kapkové zavlažovače i potrubí je vyrobeno z odolných polymerů. Při umístění pod povrchem půdy je systém chráněn proti poškození ultrafialovým zářením i výkyvy teploty a vlhkosti.

Poručíme postřikovačům
Řízení závlahy může být ruční, ale jako v minulém případě doporučujeme programové řízení, případně doplněné půdním vlhkostním čidlem. Nejprve je nutné rozlišit typ závlahového systému. Jiné řízení bude vyžadovat závlaha trávníků v zahradách, v parcích a na okrasných plochách a jiné zase závlahový systém ve sklenících nebo na zemědělských plochách. Základem prakticky všech jednotek na trhu je časový režim závlahy, který je ovlivňován externími čidly a senzory.

Můj čas
Každá jednotka umožňuje nastavení různých časových programů pro jednotlivé sekce ( zóny), do kterých je zavlažovaná plocha vždy rozčleněna. Tyto sekce lze pak zavlažovat třeba jednou, třikrát nebo i vícekrát denně a každou sekci jinak dlouho a v jinou dobu. Kromě toho se často využívá denní, týdenní nebo měsíční kalendář s možností nastavení různých přestávek a opakujících se intervalů. K dispozici je tak velké množství časových kombinací. Počasí ale naprogramovat nelze a proto je třeba občas využívat různých čidel.

V dešti nestříkej
Za zmínku stojí především čidla dešťová, větrná, teplotní nebo jejich kombinace. Všechna tato čidla zajišťují blokování závlahy po dobu, po kterou jsou aktivována těmi povětrnostními vlivy, pro která jsou určena. Pokud tedy začne pršet, závlaha bude díky dešťovému čidlu blokována ihned po dosažení požadované nastavené hodnoty srážek, např. 3 mm. K dalšímu závlahovému cyklu tak může dojít třeba až druhý den, tedy podle časového programu. Délka přestávky, po kterou je systém blokován čidlem po skončení deště, tedy závisí na jeho vydatnosti. Díky jednotlivým čidlům tak dochází k přizpůsobení provozu aktuálnímu počasí.

Pohodlí i v nečase
Při déle trvajících změnách počasí, jako jsou dlouhotrvající vytrvalé deště nebo naopak tropická vedra, využívají někteří uživatelé funkci „sezónního upřesnění %“, které umožňuje provedení procentuální změny délky závlahy na jednotlivých sekcích v rozmezí 2 – 200 % výchozího stavu, dle typu jednotky. Využitím této funkce není nutné provádět dílčí přeprogramování na jednotlivých sekcích, ale celá změna se provede najednou. Zavlažování jednotlivých sekcí nebo i celý závlahový cyklus je možné spustit kdykoliv i ručně, mimo naprogramovaný režim. Provoz systému lze také dočasně zablokovat, třeba na týden.

Vsakovací režim
Pro náročnější uživatele nabízí některé jednotky funkce typu “vsakovací režim”. Pokud by uživatel nastavil příliš dlouhou dobu závlahy, která by na pozemku mohla způsobit vznik louží, jednotka automaticky rozloží závlahu na různých sekcích do kratších úseků a zopakuje ji v několika dílčích intervalech s přestávkami. Tato funkce je zvláště výhodná u nově zakládaných setých trávníků.

Řídíme počítačem
Majitelé osobních počítačů také uvítají možnost programování závlahy na PC. Přední výrobci závlahových systémů nabízí software pro možnost přehledného nastavení režimu závlahy s grafickým zobrazením programů a interface umožňující snadné uložení těchto programů do jednotek. A jak jednotka ovládá závlahový systém? Pro komunikaci jednotky s elektromagnetickými ventily, které jsou na začátku každé sekce v plastových podzemních šachticích, se používají vícežilové zemní kabely CYKY s průměrem vodiče 1,5 mm2. Většina systémů pracuje s napětím 24 V ac. Na začátku každého závlahového cyklu jednotka nejprve otevře hlavní elektromagnetický ventil nebo relé od čerpadla, jenž je na samém začátku systému u zdroje vody. Následně s prodlevou několika vteřin otevře také příslušný sekční ventil a po uplynutí požadované doby provozu jedné sekce automaticky přepne provoz na další sekční ventil. Po ukončení programu a uzavření posledního sekčního ventilu jednotka vypne i hlavní ventil. Celý systém tak zůstává zavodněn, ale bez většího tlaku.

Záloha na baterie
Není-li k dispozici el. proud 230 V pro napájení centrální ovládací jednotky, lze alternativně použít bateriový ovládací systém. O funkci ovládací jednotky se tak dělí přenosný programátor a několik spouštěcích modulů, ovládajících jednotlivé elektromagnetické ventily s 9 V cívkou. Spouštěcí moduly v sobě uchovávají data vložená do nich z přenosného programátoru a zajišťují požadovaný průběh závlahy na příslušných ventilech. Pro ukládání dat a vlastní programování se používá jeden společný přenosný programátor. Nutno podotknout, že bateriové ovládací systémy nejsou většinou tak komfortní a přehledné pro obsluhu a rovněž možnost připojení senzorů je komplikovanější, neboť je nutné každý spouštěcí modul vybavit vlastním senzorem. Přesto i zde výkonný člen umí sepnout nejen ventil od vodovodního řadu, ale dokáže sepnout i proud do čerpadla a spustit ho, čímž se zapne celé postřikovací monstrum umístěné na zahrádce. Jen tak mimochodem, není špatné si na přívodní hadici pro zalévání nechat namontovat měřič průtoku, protože pak platíte pouze vodné a nikoli stočné, dnes nezanedbatelnou část poplatků za vodu.

Závlahový pomocník
Čidlo půdní vlhkosti pracuje na inovovaném elektrotermickém měřícím principu a velmi pohodlně se obsluhuje. Přístroj se špičkou jednoduše zastrčí do půdy. Údržba není v průběhu provozu nutná. Dohlédnout je potřeba pouze na to, aby se baterie po cca 1 roku provozu vyměnily. Speciální modul senzoru registruje velmi přesně a s trvalou spolehlivostí vlhkost půdy pomocí elektronického měření rozdílů v teplotě půdy. Požadovaný stupeň vlhkosti půdy je možné individuálně nastavit pomocí otočného knoflíku a kontrolovat příslušnou vlhkost na ukazateli. Díky tomu může zavlažovací počítač řídit zavlažování přesně podle potřeby a přitom úsporně. Výhodou je možnost nastavit jeden režim zavlažování pro trávník a jiný pro záhony, více závlahy směřovat na místa, která jsou delší dobu vystavena slunci. Automatický zavlažovací systém je možné doplnit i o soustavu rychlospojných vodovodních bajonetových zásuvek. Tyto zásuvky jsou pod stálým tlakem a při velice jednoduché obsluze poslouží kdykoli jako doplněk na zahradě v místech, kde zrovna chybí kohoutek, například pro napojení na sprchu u bazénu, při mytí auta nebo u letní kuchyně v pergole.

Rady pro realizaci
Než se rozhodnete zadat odborné firmě zpracování projektu na závlahovou soustavu vaší okrasné zahrady, promyslete si její koncepci a zjistěte si dobře následující údaje: 1. umístění zdroje vody a jeho parametry (tlak, vydatnost v l/s, kvalita vody) 2. plán výsadby a umístění zelených ploch 3. výškopis terénu kolem domu a na zahradě 4. způsob využití zahrady (relaxace, sport, společenské události) 5. způsob řízení závlahy (časovačem, podle zkušeností majitele, podle vlhkosti půdy) Povrchově položená kapková závlaha je vhodná pro letničky a další dočasné porosty. Hodí se i do keřových výsadeb pro podporu počátečního růstu a pro zeleninové záhony a truhlíky. Podpovrchově položená kapková závlaha je zase vhodná pro nepravidelné plochy trávníku. Přímo ideální je pro závlahu extrémně svažitých ploch a střešních zahrad a pro závlahu rostlin v těsné blízkosti oken, stěn, veřejných chodníků. Na začátku samotné realizace je třeba vytyčit trasu výkopu a umístění zavlažovačů. Pokud už máte na zahradě trávník musíte nejdříve odstranit travní drny a až potom můžete začít s výkopovými pracemi. Po výkopu a montáži je třeba vykonat tlakovou zkoušku celého systému, brázdy zasypat zemí, udusat a položit nový trávník. V místech, kde máte vysazené rostliny musí systém počítat s kapkovou závlahou s možností kombinace přídavných kapačů a mikrotrysek. Ty umožňují vysokou variabilitu zavlažování.

Text: Zdeněk Lodyha
Foto: archiv firmy Gardena 

 

Napsat komentář