Biomasa pro lepší čistotu ovzduší v obcích?

V poslední době se často hovoří o tom, že dochází k vyššímu znečišťování ovzduší způsobenému spalováním tuhých paliv. Jde zejména o hnědé uhlí, ale také o spalitelné odpady z domácností a zahrad. O tom, jak nevhodné palivo i jeho nedokonalé spalování dokáže kouřem zamořit široké okolí, se už jistě přesvědčili mnozí z nás. Většina však zůstane jen u nadávání,  málokoho napadne si na neukázněného souseda stěžovat.

Zákon o ochraně ovzduší nám sice pod hrozbou pokuty nařizuje dodržovat přípustné emisní limity znečišťujících látek obsažených ve vypouštěném kouři z různých druhů paliv, na druhé straně však legislativa souseda, který viditelně znečišťuje ovzduší široko daleko, neumožňuje bezprostředně potrestat. Víme, komu zatelefonovat, nebo na koho se v takovém případě obrátit? Kontroluje někdo stav ovzduší v obcích a dodržování imisních a emisních limitů? Kdo má pravomoc upozornit znečišťovatele ovzduší na jeho nezákonné jednání a uložit mu pokutu? Jakým způsobem je chráněno naše zdraví?

Rady si neví ani policie
Občan bydlící v centru města zamořoval ovzduší ve vnitrobloku mezi činžáky jedovatými zplodinami ze spalování zahradního a nejspíš i jiného odpadu. Všímavý soused požádal o pomoc při řešení situace městskou policii, ovšem dvě policistky vyslané do akce místo zásahu marně pobíhaly mezi domy, aniž by přišly na to, jak se na zahradu do vnitrobloku dostat a bezohledného občana na jeho nevhodné počínání upozornit.

Snaha o nápravu vychází naprázdno
Občanské sdružení ENERGY CENTRE České Budějovice ve snaze pomoci zamezit nepřípustnému znečišťování ovzduší při spalování tuhých paliv chtělo v závěrečném dokumentu akce „Fórum biomasa“, která se uskutečnila v listopadu 2007, mimo jiné podpořit  návrh na vznik takového legislativního opatření, které by umožňovalo oprávněné osobě kontrolovat dodržování emisních limitů a ukládat pokutu v případě, že zjistí nedovoleného znečišťování ovzduší při spalování tuhých paliv.
Oprávněnou osobou by mohl být například servisní technik, který bude podle nově přijatých legislativních předpisů provádět pravidelné prohlídky kotlů. Kromě toho, že bude umět kotel také seřídit a vyčistit, poradí, jak zatápět a jak zdroj tepla správně provozovat. Více než 80 % účastníků akce však se zařazením návrhu do závěrečného společného prohlášení nesouhlasilo.

Pomůže i dodržování návodů k obsluze kotlů
Neúměrnému a nedovolenému znečišťování ovzduší může někdy zabránit pouhé dodržování pokynů a doporučení výrobců kotlů: správně zatápět, používat předepsaná paliva a spalovat je tak, aby jejich negativní vliv na životní prostředí byl minimální. Proto je například vhodné ke každému kotli na tuhá paliva nainstalovat akumulační nádrž, která umožňuje provozovat kotel na optimální výkon, navíc zlepšuje komfort obsluhy a snižuje spotřebu paliva. Výjimkou jsou jenom speciální peletové kotle s  plynule regulovatelným výkonem, které dosahují stále vysoké provozní účinnosti i při sníženém výkonu, a díky standardizovanému ekologickému palivu (dřevní pelety) splňují také povolené emisní limity.

Pelety – palivo budoucnosti
Dřevní pelety lze označit jako obnovitelný zdroj energie, toto palivo lze navíc automaticky dopravovat ze skladu paliva až do kotle. Také cena pelet je ve srovnání s ostatními palivy příznivá. I proto je stále častěji 
využívají k vytápění jak ve vyspělých evropských zemích, tak v USA, Kanadě, Asii i Austrálii. Například v Horním Rakousku patří pelety mezi nejrozšířenější tuhá paliva používaná k výrobě tepla.

Díky technickému pokroku jsou dnes používané kondenzační peletové kotle a malé kogenerační jednotky schopny současně s teplem vyrábět také elektřinu. Pokud se tedy rozhodujete nahradit stávající kotel na tuhá paliva jiným zdrojem tepla, poraďte se s odborníkem na projektování  vytápěcích systémů nebo s nezávislým energetickým poradcem. Praktickou a užitečnou pomůckou projektantům ústředního vytápění, tvůrcům energetických koncepcí, energetickým auditorům a poradcům, stavebním projektantům, orgánům státní správy a samosprávy, ekologickým a nevládním organizacím i odborně angažované veřejnosti se může stát odborná publikace s názvem „Pelety – palivo budoucnosti“, která nedávno vyšla. Dozvíte se z ní spoustu užitečných informací, například na téma konkurenceschopnost pelet ve vztahu k fosilním palivům a jiným formám biomasy, ceny pelet, druhy pelet a jejich fyzikální a technické parametry, doprava a skladování pelet, výroba pelet a jejich distribuce, technologická zařízení na spalování a dopravu pelet, technické parametry vybraných zařízení na spalování pelet, obecná doporučení a praktické rady pro využití pelet. Publikace obsahuje také adresář výrobců a dodavatelů technologických zařízení na spalování pelet a výrobců a distributorů pelet v ČR a přepočtové tabulky. Lze ji zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo objednat na adrese: lubosk@mybox.cz.

Nezávislé poradenství zdarma
Pokud vás budou zajímat úspory energií ve vašem bytě či domě, nebo se chystáte rekonstruovat nebo stavět dům, můžete využít bezplatného energetického poradenství, které poskytuje sdružení Energy Centre České Budějovice, které letos oslaví desáté výročí svého vzniku. Bližší informace o sdružení lze získat na www.eccb.cz. Zájemci o energetické poradenství se mohou objednat na konzultaci telefonicky na čísle 387 312 580.
Text: Lubomír Klobušník, energetický poradce
Foto: ECČB

Napsat komentář