Aby střecha vydržela

Vytvořit dobrou střechu je pro naši nemovitost zcela zásadní krok, který ovlivní na celé roky její životnost a možnost dalšího využití. Trochu nám to ulehčují speciální počítačové softwary, které umožňují stanovit přesné parametry konstrukce pro daný projekt. Výsledná volba by měla respektovat charakter domu, charakter okolní zástavby, požadavky místního stavebního úřadu a naše představy o funkci střechy.

Tvorba střechy je i architektonický úkol odjakživa omezovaný stavebními předpisy. Například ve středověku mohly být střechy se sklonem větším než 50 stupňů stavěny pouze na církevních, správních nebo stavovských stavbách. I dnes má stavební úřad právo zasahovat do takových detailů, jakými jsou sklon střechy, střešní krytina či řešení střešních oken. Pokud má krov nabídnout maximální využití podstřešního prostoru, musí umožnit vybudovat podkroví bez složitých úprav. Z toho pohledu je optimální takový krov, jehož systém obsahuje co nejméně prvků. Největší potíž při budování podkroví totiž představují tradiční trámové soustavy s vaznicemi, sloupky, šikmými vzpěrami a pásky.

Dřevo nejlepší materiál
Ještě dnes se vazba krovu zhotovuje nejčastěji ze smrkového dřeva. Dobře se totiž opracovává a přestože je poměrně lehké, dokáže nést silnou zátěž. Pro správné provedení krovu je nutná projektová dokumentace vypracovaná odborným projektantem se zkušeností s dřevěnými konstrukcemi a následně samozřejmě řádné provedení odbornou firmou. V neposlední řadě je nutná i znalost tesařských spojů. Tyto se vyvíjely po staletí, ale bohužel se dnes již snižuje jejich znalost a správné použití. V rámci provádění krovu proto bedlivě sledujeme kvalitu a opracování použitého řeziva, jeho vlhkost a způsob vzájemného spojování.

Ochrana krovů je základ
Někteří odborníci jsou toho názoru, že vhodnější je při montáži preferovat tesařského spojení dřev, protože na chladných kovových částech (šrouby, patky) dochází ke kondenzaci páry a vysrážená voda se přenáší do dřevěných částí krovu. Snadno tak vzniká prostředí pro existenci dřevokazných hub. Proto nepodceňujeme ochranu krovu proti hnilobě, dřevokazným houbám a hmyzu, rozměrovou přesnost a soulad s prováděcí projektovou dokumentací. Dnes je již standardem, že vám realizační firma zaručí nátěr krovu proti škůdcům, přičemž se jedná o látku s barvicí přísadou, kdy lze snadno zkontrolovat ošetření opracovaných míst přímo na stavbě.

Vysoká tesařská
Abychom jen trochu nahlédli do problematiky střešních konstrukcí, musíme si uvědomit, že krov je souhrnný název pro vytvoření podpory jednotlivých střešních ploch. Také je možné užívat pojem vazba střechy. Protože na vazbu krovu působí řada vertikálních, horizontálních, tlačivých i tažných sil, musejí být jednotlivé prvky nosné konstrukce střechy samy o sobě i vzhledem k ostatním stavebním prvkům zcela stabilní. Toho se dosahuje pomocí kotvení, výztuží a trojúhelníkového tvaru střechy. Svou důležitou roli zde hrají krokve, což jsou šikmé nebo vodorovné trámy nesoucí laťování a střešní krytinu. Nosnost krokví podporují zespoda vodorovné trámy, které mají velký význam pro celkovou vazbu a proto se jim také říká vaznice. Rozeznáváme vaznice vrcholové (hřebenové), středové a okapové. Specifickým typem je takzvaná pozední vaznice neboli pozednice či okapová vaznice. Je to vodorovný trám umístěný na zdivu a kotvený do věnce. Je to nezbytně nutné pro zachycení bočních sil vznikajících zatížením střechy. Pozednice by měly být při uložení kotveny na zdivo podložené hydroizolačním pásem.

Text: Václav Michálek
Foto: archiv autora

 

Napsat komentář